ภาษีที่ดิน: ใครต้องจ่าย? เช็คอัตราภาษี และวิธีคำนวณ

Loading

ภาษีที่ดิน เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเสียให้กับกรมสรรพากร เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

โกดังเช่า ภาษีที่ดิน

ใครต้องเสียภาษีที่ดิน?

 • บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 • นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ประเภทของภาษีที่ดินและอัตราภาษี

 • ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม:
  • บุคคลธรรมดา: อัตราภาษี 0.01% – 0.1%
  • นิติบุคคล: อัตราภาษี 0.01% – 0.1%
 • ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย:
  • บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว: อัตราภาษี 0.02% – 0.3%
  • บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว: อัตราภาษี 0.02% – 0.3%
  • บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังขึ้นไป: อัตราภาษี 0.02% – 0.3%
 • ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม: อัตราภาษี 0.3% – 0.7%
 • ที่ดินรกร้าง: อัตราภาษี 0.3% – 0.7%

วิธีการคำนวณภาษีที่ดิน

 1. หาข้อมูลมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: สามารถหาข้อมูลได้จากหนังสือรับรองโฉนดที่ดิน หรือจากประกาศกรมที่ดิน
 2. ตรวจสอบอัตราภาษี: สามารถตรวจสอบอัตราภาษีได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร หรือจากหน่วยงานที่ดินที่รับผิดชอบในพื้นที่
 3. คำนวณภาษี: นำมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปคูณกับอัตราภาษีที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างการคำนวณภาษีที่ดิน

กรณี 1: ที่ดินเปล่า มูลค่า 50 ล้านบาท

 • หาข้อมูลมูลค่าที่ดิน: 50 ล้านบาท
 • ตรวจสอบอัตราภาษี: 0.3%
 • คำนวณภาษี: 50 ล้านบาท x 0.3% = 150,000 บาท

กรณี 2: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 100 ล้านบาท

 • หาข้อมูลมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: 100 ล้านบาท
 • ตรวจสอบอัตราภาษี: 0.2% และ 0.3%
 • คำนวณภาษี: (100 ล้านบาท x 0.2%) + (100 ล้านบาท x 0.3%) = 50,000 บาท

ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี

 • ที่ดินที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ เช่น ถนน สวนสาธารณะ
 • ที่ดินที่ใช้ทำกิจการด้านการเกษตรกรรมที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท
 • ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลักของบุคคลธรรมดามีเนื้อที่ไม่เกิน 500 ตารางวา และมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

การชำระภาษีที่ดิน

สามารถชำระภาษีที่ดินได้ที่:

 • ธนาคารที่รับชำระภาษีสรรพากร
 • เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
 • แอปพลิเคชัน PromptPay
โกดังเช่า ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดิน: คำถามที่พบบ่อย

1. ต้องเสียภาษีที่ดินหรือไม่?

คุณต้องเสียภาษีที่ดินหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของที่ดินที่คุณเป็นเจ้าของ และสถานะของคุณ

 • บุคคลธรรมดา: คุณต้องเสียภาษีที่ดินสำหรับที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม
 • นิติบุคคล: คุณต้องเสียภาษีที่ดินสำหรับที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม และที่ดินรกร้าง

2. อัตราภาษีที่ดินเป็นอย่างไร?

อัตราภาษีที่ดินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของที่ดินและมูลค่าของที่ดิน

 • ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม: อัตราภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาอยู่ที่ 0.01% – 0.15% และสำหรับนิติบุคคลอยู่ที่ 0.01% – 0.1%
 • ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย: อัตราภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียวอยู่ที่ 0.02% – 0.3%
  สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียวอยู่ที่ 0.02% – 0.3% และสำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังขึ้นไปอยู่ที่ 0.02% – 0.3%
 • ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม: อัตราภาษีอยู่ที่ 0.3% – 0.7%
 • ที่ดินรกร้าง: อัตราภาษีอยู่ที่ 0.3% – 0.7%

3. จะคำนวณภาษีที่ดินได้อย่างไร?

คุณสามารถคำนวณภาษีที่ดินได้ด้วยตัวเองโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

ภาษีที่ดิน = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษี

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมูลค่า 50 ล้านบาท และอัตราภาษีที่ดินสำหรับบุคคลธรรมดาคือ 0.05%

ภาษีที่ดินของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

ภาษีที่ดิน = 50,000,000 บาท x 0.05% = 25,000 บาท

4. ต้องจ่ายภาษีที่ดินเมื่อไหร่?

คุณต้องจ่ายภาษีที่ดินเป็น 2 งวด ดังนี้

 • งวดแรก: 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
 • งวดที่สอง: 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม

5. สามารถชำระภาษีที่ดินได้ที่ไหน?

คุณสามารถชำระภาษีที่ดินได้ที่:

 • ธนาคารที่รับชำระภาษีสรรพากร
 • เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
 • แอปพลิเคชัน PromptPay

6. จะได้รับยกเว้นภาษีที่ดินหรือไม่?

มีกรณีที่คุณสามารถได้รับยกเว้นภาษีที่ดิน ดังนี้

 • ที่ดินที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ: เช่น ถนน สวนสาธารณะ
 • ที่ดินที่ใช้ทำกิจการด้านการเกษตรกรรม: ที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท
 • ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลักของบุคคลธรรมดา: ที่ดินที่มีเนื้อที่ไม่เกิน 500 ตารางวา และมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

7. จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่ดินได้อย่างไร?

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่ดินได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือติดต่อที่หน่วยงานที่ดินที่รับผิดชอบในพื้นที่ของคุณ

ภาษีที่ดิน: เตรียมพร้อมก่อนเสียภาษี

1. ตรวจสอบข้อมูลที่ดินของคุณ:

 • เตรียมเอกสารที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงโฉนดที่ดิน
 • ตรวจสอบข้อมูลที่ดินของคุณให้ถูกต้อง เช่น ประเภทที่ดิน เนื้อที่ มูลค่าที่ดิน
 • ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่
 • อัปเดตข้อมูลที่ดินของคุณให้เป็นปัจจุบัน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

2. ศึกษาประเภทของที่ดินและอัตราภาษี:

 • ศึกษาประเภทของที่ดินของคุณว่าเข้าข่ายเสียภาษีประเภทไหน
 • ตรวจสอบอัตราภาษีที่ดินที่ถูกต้องสำหรับประเภทที่ดินของคุณ
 • กรณีมีที่ดินหลายแปลง ตรวจสอบอัตราภาษีสำหรับแต่ละแปลง

3. คำนวณภาษีที่ดิน:

 • เตรียมข้อมูลมูลค่าที่ดินจากเอกสารที่ดิน
 • นำมูลค่าที่ดินไปคูณกับอัตราภาษีที่ดินที่ถูกต้อง
 • กรณีมีที่ดินหลายแปลง คำนวณภาษีสำหรับแต่ละแปลงและรวมกัน

4. เตรียมชำระภาษี:

 • เตรียมเงินสำหรับชำระภาษีที่ดิน
 • เลือกช่องทางการชำระภาษีที่สะดวก เช่น ธนาคารที่รับชำระภาษีสรรพากร เว็บไซต์ของกรมสรรพากร แอปพลิเคชัน PromptPay
 • เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

5. ตรวจสอบกำหนดเวลาการชำระภาษี:

 • ชำระภาษีที่ดินเป็น 2 งวด ดังนี้
  • งวดแรก: 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
  • งวดที่สอง: 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม
 • กรณีชำระภาษีไม่ตรงกำหนด จะต้องเสียเบี้ยปรับ

6. กรณีได้รับยกเว้นภาษี:

 • ศึกษาเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีที่ดิน
 • เตรียมเอกสารหลักฐานที่สนับสนุน
 • ยื่นคำขอรับยกเว้นภาษีที่ดินตามกำหนดเวลา

7. แหล่งข้อมูล:

 • เว็บไซต์กรมสรรพากร: https://www.rd.go.th/
 • สายด่วนภาษีสรรพากร 1506
 • หน่วยงานที่ดินที่รับผิดชอบในพื้นที่ของคุณ

8. เพิ่มเติม:

 • กรณีไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลหรือวิธีการเสียภาษี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่ดินที่รับผิดชอบในพื้นที่ของคุณ
 • เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีที่ดินไว้เป็นหลักฐาน
 • ศึกษาข่าวสารและประกาศจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีที่ดินอย่างสม่ำเสมอ

การเสียภาษีที่ดินเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคน การเสียภาษีที่ดินจะช่วยนำรายได้มาพัฒนาประเทศ
ดังนั้น ทุกคนควรศึกษาข้อมูล เตรียมพร้อม และเสียภาษีที่ดินให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา

Scroll Up